सावतीका अध्यक्ष डा पोष राज पाण्डे को News 24 सँगको अन्तर्वाता