south asia watch on trade, economics and environment

Nepali Policy Brief

बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार पद्धतिमा कृषकको सहभागिता

बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार पद्धतिमा कृषकको सहभागिता

नेपाली अदुवा निर्यातका गैरभन्सार अवरोध

नेपाली अदुवा निर्यातका गैरभन्सार अवरोध

आनुवंशिक स्रोतको हस्तान्तरण सम्झौता

आनुवंशिक स्रोतको हस्तान्तरण सम्झौता

लाभको बाँडफाँट कोष

लाभको बाँडफाँट कोष

नेपालको स्वास्थ्यसम्बन्धी प्रतिबद्धता, कार्यक्रम तथा स्रोत परिचालन

नेपालको स्वास्थ्यसम्बन्धी प्रतिबद्धता, कार्यक्रम तथा स्रोत परिचालन

नेपाली जडिबुटी र सारतेलको अन्तराष्ट्रीय व्यापार  चुनौती र सम्भावना

नेपाली जडिबुटी र सारतेलको अन्तराष्ट्रीय व्यापार

चुनौती र सम्भावना

नेपाली चाँदी गहनाको अन्तराष्ट्रीय व्यापार  चुनौती र सम्भावना

नेपाली चाँदी गहनाको अन्तराष्ट्रीय व्यापार

चुनौती र सम्भावना

आनुवंशिक स्रोतमा पूर्व सुसूचित सहमति

आनुवंशिक स्रोतमा पूर्व सुसूचित सहमति

निर्णय प्रक्रियामा कृषकको सहभागिता

निर्णय प्रक्रियामा कृषकको सहभागिता

  • Page:
  • 0
  • 1