Nepali Policy Brief

भारत तथा अन्य मुलुकहरूमा ताजा तरकारीको निर्यात सम्भाव्यता

भारत तथा अन्य मुलुकहरूमा ताजा तरकारीको निर्यात सम्भाव्यता

बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार पद्धतिमा कृषकको सहभागिता

बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार पद्धतिमा कृषकको सहभागिता

नेपाली अदुवा निर्यातका गैरभन्सार अवरोध

नेपाली अदुवा निर्यातका गैरभन्सार अवरोध

आनुवंशिक स्रोतको हस्तान्तरण सम्झौता

आनुवंशिक स्रोतको हस्तान्तरण सम्झौता

Nepali Briefing Paper

नेपालको सावर्जिनक ऋणको अवस्था

नेपालको सावर्जिनक ऋणको अवस्था

नेपालमा पशुजन्य आनुवंशिक स्रोत संरक्षण, पहुँच र लाभको वाँडफाँट

नेपालमा पशुजन्य आनुवंशिक स्रोत

संरक्षण, पहुँच र लाभको वाँडफाँट

नेपाल को आर्थिक क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धाको अवस्था

नेपाल को आर्थिक क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धाको अवस्था

नेपालमा भन्सार मुल्लांकन समस्या र समाधान

नेपालमा भन्सार मुल्लांकन

समस्या र समाधान

Nepali Newsletters

Other Nepali Publications

कृषिजन्य आनुवंशिक स्रोतमा पहुँच तथा लाभको बाँडफाँटसम्बन्धी बहुपक्षीय प्रणाली

कृषिजन्य आनुवंशिक स्रोतमा पहुँच तथा लाभको बाँडफाँटसम्बन्धी बहुपक्षीय प्रणाली

नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारी खर्चको प्रभावकारिता

नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारी खर्चको प्रभावकारिता

ब्यापारिक साठगाठले पनि खाध्य पदार्थ को भाउ बढाईरहेको छ

ब्यापारिक साठगाठले पनि खाध्य पदार्थ को भाउ बढाईरहेको छ

बीउ सुरक्षा: जिम्मेवारी कसको

बीउ सुरक्षा: जिम्मेवारी कसको